Vespasso logo

Voorwaarden

Na het lezen van deze voorwaarden verklaart de huurder zich akkoord hiermee.

De vespa dient afgehaald en teruggebracht te worden in goede staat op het volgend adres: F. Timmermanslaan 17 te Lichtervelde.

Voor vertrek zal door de verhuurder de nodige toelichting gegeven worden omtrent de werking van de vespa. De boorddocumenten worden vooraf meegeleverd door de verhuurder en zullen zich in het handschoenkastje van de voertuig bevinden.

De huurder dient minstens 18 jaar te zijn (passagier: minstens 8 jaar), minimum 1m60 groot en in het bezit van een rijbewijs B, A of AM. De huurder dient voorafgaand zijn elektronische identiteitskaart en rijbewijs voor te leggen aan de verhuurder. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden, zal de verhuurder weigeren om de vespa mee te geven. Voor eventuele gevolgen van inbreuken op deze documenten kan de verhuurder ook niet verantwoordelijk gesteld worden.

Het is eveneens niet toegelaten om onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen de vespa te besturen.

De bestuurder is verplicht de helm aan te doen tijdens het rijden met de vespa.

Een overdracht van het contract aan derden, onderverhuring of ter beschikkingstelling aan derden is in geen geval toegelaten.

De huurder zal het voertuig beheren als een goede huisvader en enkel voor privé-doeleinden gebruiken.

Na inlevering van de vespa zal het contract opnieuw ontbonden worden.

Voor de tijdstippen van beschikbaarheid en de prijzen van de vespa’s verwijzen we naar het tabblad ‘beschikbaarheid + prijzen’ op deze website. Het is ook mogelijk de vespa te huren voor een 2-daagse. Dit dient dan besproken te worden met de verhuurder, die ook moet op de hoogte worden gesteld van de verblijfplaats ’s avonds. De vespa’s dienen in een afgesloten ruimte gestald te worden.

De kostprijs hiervan is dan gelijk aan twee keer de prijs van 1 dag (8u) per vespa.
Het volgende is inbegrepen in de prijs: de huur van een Vespa Primavera 50cc, een helm voor de bestuurder (+ eventueel de passagier), huur GPS, wielslot en verzekering BA.

Per vespa dient er vooraf een waarborg van 250 EUR cash / per overschrijving voldaan te worden aan de verhuurder. Deze waarborg wordt aan de huurder terug bezorgd nadat de vespa opnieuw werd ingeleverd zonder dat er (bijkomende) schade aan het voertuig wordt vastgesteld. Het voertuig zal zowel vooraf en na inlevering geïnspecteerd worden door de verhuurder en huurder, om betwisting omtrent schade te vermijden. Indien er schade wordt vastgesteld, zal de waarborg integraal ingehouden worden door de verhuurder.

Voor elke reservatie dient er een voorschot van 50% op de totale som betaald te worden op de financiële rekening van Vespasso. Na voldoening is de reservatie definitief. Het saldo dient cash betaald te worden aan de verhuurder vóór aanvang van de vesparit. Er is geen bancontact aanwezig. Bij late reservaties (op de dag zelf of de dag ervoor) dient de volledige som vooraf cash betaald te worden aan de verhuurder. Indien de huurder een factuur wenst te ontvangen, dient dit vooraf gemeld te worden aan de verhuurder.

Indien de vespa laattijdig terug wordt gebracht zal er een toeslag worden gerekend van 20 EUR per vespa per uur, en dit vanaf een half uur na het afgesproken uur van inlevering.

De huurder krijgt de vespa met een volle benzinetank en dient deze opnieuw vol te tanken met SUPER PLUS 98 alvorens ze terug te brengen.

De huurder is verantwoordelijk voor iedere schade ten gevolge van onverantwoord rijgedrag en het berijden van wegen of paden die niet geschikt zijn hiertoe.

De vespa's beschikken niet over een omnium verzekering, maar zijn wel verzekerd voor schade aan derden. Alle vormen van eigen schade worden vergoed via gedeeltelijk of geheel inhouden van de waarborg en indien onvoldoende via een persoonlijke opleg door de huurder zelf. De huurderving n.a.v. de herstelling zal extra worden aangerekend.

De huurder is ook verantwoordelijk voor inbreuken op de wegcode (verkeersboeten) en voor diefstal van het voortuig. Hij zal instaan voor de kosten die hiervan het gevolg zijn. In geval van diefstal, zal de huidige restwaarde van de vespa dienen vergoed te worden, vermeerderd met de huurderving die het gevolg is van de diefstal. Ook bij verlies van de boorddocumenten door de huurder zal deze laatst genoemde instaan voor de kosten die hiervan het gevolg zijn.

De vespa is voorzien van een stuurslot. Ook een wielslot zal worden meegeleverd. Het is verplicht om beide sloten te gebruiken bij het verlaten van de vespa gedurende de huurperiode.

De vespa is verzekerd voor schade aan derden. Eigen schade zal verhaald worden op de huurder, bovenop de waarborg als blijkt dat deze waarborg ontoereikend blijkt te zijn om de kost van de herstelling te vergoeden. Ook huurderving n.a.v. de herstelling zal extra worden aangerekend.
De verhuuder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de vergoeding van enige lichamelijke schade bij de huurder n.a.v. een ongeval, indien een defect van de Vespa niet de oorzaak zou zijn van het ongeval.

De huurder kan de reservatie annuleren minimum een week voorafgaand aan de afgesproken datum. Het voorschot zal niet teruggestort worden maar de huurder heeft recht op een tegoedbon. De reservatie wordt bijgevolg verplaatst naar een latere datum, waarbij deze tegoedbon dan dient benut te worden binnen het jaar na de oorspronkelijk geannuleerde datum. Bij laattijdige annulering zal Vespasso een toeslag aanrekenen van 20 EUR per gereserveerd voertuig. Indien de huurder echter niet opdaagt op de datum van reservatie zal het betaalde voorschot ingehouden worden door de verhuurder.

Bij slechte weersomstandigheden kan de verhuurder de reservering annuleren en heeft de huurder eveneens recht op een tegoedbon, welke dient benut te worden binnen het jaar.
Indien de verhuurder van oordeel is dat de huurder niet in staat is om de vespa te besturen (dronkenschap, geen rijbewijs) zal de verhuurder de reservatie eveneens annuleren. In dat geval zal de huurder ook een tegoedbon ontvangen en zal er geen teruggave gebeuren van het betaalde voorschot.

Het huurcontract zal onmiddellijk beëindigd worden als blijkt dat de huurder de overeenkomst niet naleeft.

Indien de huurder de vespa vroeger inlevert dan het afgesproken tijdstip zal dit geen aanleiding zijn tot gedeeltelijke terugbetaling van de huursom. Bij niet-inlevering van het voertuig zal een gerechtelijke procedure ingeleid worden door de verhuurder.

© Vespasso